مجوز اینترنتی

۰۷بهمن
مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری به صورت اینترنتی صادر می شود
در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری

مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری به صورت اینترنتی صادر می شود

مجوز تأسیس و تمدید آموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته‌های موسیقی، تجسمی، نمایشی، خوشنویسی و هنرهای سنتی در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری انجام می‌شود.