مجله مهرگانی

۰۱آبان
به دو زبان فارسی و انگلیسی

به دو زبان فارسی و انگلیسی

ششمین شماره‌ دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی (ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۲) که در زمینه‌ مطالعات تاریخی و تجزیه و تحلیل موسیقی فعالیت می‌کند، منتشر شد و در وبسایت این نشریه قابل دسترسی است.
+دریافت این دوفصلنامه‌ پژوهشی رایگان از نشانی اینترنتی www.mehregani.ir