مجسمه جمشید مشایخی

۱۷اردیبهشت

تجربه ساخت سردیس جمشید مشایخی در زمان حیاتش

تجربه ساخت سردیس جمشید مشایخی در زمان حیاتش