مجسمه جمشید مشایخی

17اردیبهشت

تجربه ساخت سردیس جمشید مشایخی در زمان حیاتش

تجربه ساخت سردیس جمشید مشایخی در زمان حیاتش