مایکل مور

۲۰دی

ابراز شگفتی کارگردان سرشناس آمریکایی از وداع میلیونی مردم ایران با سردار سلیمانی

ابراز شگفتی کارگردان سرشناس آمریکایی از وداع میلیونی مردم ایران با سردار سلیمانی

۱۸دی

مایکل مور پس از انتقام سخت: قصاص از سوی ایران آغاز شد

مایکل مور پس از انتقام سخت: قصاص از سوی ایران آغاز شد