مازرون

۰۴فروردین
«مازرون» به پایتخت آمد
اجرای چند بهاریه

«مازرون» به پایتخت آمد

سومین روز از رویداد موسیقایی «پهنه نوروز» با اجرای گروه موسیقی «مازرون» به سرپرستی رضا دیوسالار از مازندران همراه بود.