مؤسسه فرهنگی اکو

۱۵شهریور
عقد تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه اکو و فرهنگسرای نیاوران
در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران انجام شد

عقد تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه اکو و فرهنگسرای نیاوران

به منظور تسهیل، تقویت و گسترش تعاملات فرهنگی و هنری منطقه در حوزه فرهنگ و تمدن تفاهم نامه همکاری میان موسسه فرهنگی اکو و فرهنگسرای نیاوران منعقد شد.