لئوناردو داوينچي

۱۱اردیبهشت

محققان DNA آقای هنرمند را کشف می‌کنند

محققان DNA آقای هنرمند را کشف می‌کنند

۲۰فروردین

کشف حقایق جدید درمورد «‌لئوناردو داوینچی»‌

کشف حقایق جدید درمورد «‌لئوناردو داوینچی»‌