قطعه هطر عاشقی

۱۷مرداد
به مناسبت ماه رمضان

به مناسبت ماه رمضان

راستین وقاری قطعه «عطر عاشقی» را به مناسبت ماه رمضان منتشر کرد. در ادامه می توانید این قطعه را با اجازه صاحب اثر از موسیقی ایرانیان دانلود نمایید.