قطعه حضرت عباس

27مرداد
قطعه «حضرت عباس» منتشر شد
نهمین قطعه از آلبوم «نواحی اشک»

قطعه «حضرت عباس» منتشر شد

قطعه «حضرت عباس» به عنوان نهمین قطعه از آلبوم «نواحی اشک» منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.