قاسم رحیمی

۰۱فروردین
تصنیف آتشین لاله با صدای قاسم رحیمی منتشر شد
به یاد مرتضی حنانه

تصنیف آتشین لاله با صدای قاسم رحیمی منتشر شد

تصنیف آتشین لاله به یاد مرتضی حنانه و برای اولین بار با صدای قاسم رحیمی در آواز بیات ترک و مدولاسیون دشتی منتشر شد.