فیلم قسم

۱۱آبان

پاسخ محسن تنابنده به تماشاگران ژاپنی متعجب از سوژه فیلم «قسم»

پاسخ محسن تنابنده به تماشاگران ژاپنی متعجب از سوژه فیلم «قسم»