فیس بوک

۰۳دی

زاکربرگ حاضر به مصاحبه نشد، گاردین برای خودش زاکربرگ ساخت!

زاکربرگ حاضر به مصاحبه نشد، گاردین برای خودش زاکربرگ ساخت!