فصلنامه سبزارنگ

۲۱تیر
فرشید ذاکری: شاید بتوانیم اندکی در دانایی و آگاهی اهالی هنر مؤثر باشیم
موضوعی برای اندیشیدن

فرشید ذاکری: شاید بتوانیم اندکی در دانایی و آگاهی اهالی هنر مؤثر باشیم

مدیرمسئول فصلنامۀ موسیقی «سبزارنگ» در مورد انتشار اولین شمارۀ این مجلۀ تخصصیِ موسیقی و محتوای آن توضیحاتی ارائه داد.