عکس « دختر افغان

۱۵اردیبهشت

عکسی که ماندگارترین تصویر قرن بیستم شد

عکسی که ماندگارترین تصویر قرن بیستم شد