عکاسی جنگ

۱۵آبان

عکاسی که با تاکسی به «خط مقدم» رفت!

عکاسی که با تاکسی به «خط مقدم» رفت!

۰۴تیر
از آن گروه فقط من زنده هستم!/بارها از وحشت به زمین چنگ زدم

از آن گروه فقط من زنده هستم!/بارها از وحشت به زمین چنگ زدم

از آن گروه فقط من زنده هستم!/بارها از وحشت به زمین چنگ زدم