علی پرمهر

17مرداد
نیمه دوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

نیمه دوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷

کنسرت موسیقی آذربایجانی علی پرمهر، نیمه دوم از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷ در سالن همایش ایرانیان بروی صحنه می رود.