علی رضوانی مجری تلویزیون

۲۸تیر

گزارشگر معروف ۲۰:۳۰ به قولی که به شهید سلیمانی داد، عمل نکرد

گزارشگر معروف ۲۰:۳۰ به قولی که به شهید سلیمانی داد، عمل نکرد