علی اصغر رحیمی

۰۵تیر
اهدای لوح یونسکو به فعال موسیقی مقامی

اهدای لوح یونسکو به فعال موسیقی مقامی

علی اصغر رحیمی لوح چهره برتر هنری سال ۲۰۱۸ رومانی را از دفتر میراث فرهنگی و هنری یونسکو در رومانی دریافت کرد.