علیرضا اسماعیلی

۲۳مهر
آسیب شناسی پژوهش

آسیب شناسی پژوهش

گروه موسیقی فرهنگستان هنر اولین تصمیم را گرفت

۱۹شهریور
با نامه نهاد ریاست جمهوری

با نامه نهاد ریاست جمهوری

با نامه نهاد ریاست جمهوری علیرضا اسماعیلی به عنوان سرپرست فرهنگستان هنر تعیین شد.