علي رهبري

۱۰خرداد

گفتگوی کوتاه با این هنرمند

تنها تغییر مذهبی که در خانواده ما وجود داشته تغییر مذهب خانم من بوده از مسیحی کاتولیک، به اسلام که تحت تأثیر من این اتفاق افتاده است