عزیز شاهرخ

۰۶شهریور
بعد از چند روز بستری در بیمارستان؛

بعد از چند روز بستری در بیمارستان؛

هنرمند کرد حوزه موسیقی کە بە علت بیماری قلبی و فشار خون بالا در بخش ای سی یو بیمارستان امام خمینی مهاباد بستری بود، پس از ۴ روز مراقبت،ترخیص شد.  هنرمند برجسته موسیقی کردی عزیز شاهرخ کە از چند روز پیش بە علت بیماری قلبی بە بیمارستان منتقل شدە بود با مجوز پزشکان و اطمینان […]