عباس علی خمر

12آبان
به دلیل سکته قلبی

به دلیل سکته قلبی

استاد پیشکسوت موسیقی درگذشت