عباس علی خمر

۱۲آبان
به دلیل سکته قلبی

به دلیل سکته قلبی

استاد پیشکسوت موسیقی درگذشت