صديق تعريف

11تیر

گفتگو با صدیق تعریف:

مژده نوروزی:  ناگوار است وقتی هنر رنگ می‌بازد و با سرعتی هرچه تمامتر به سوی هرچه بیشتر مصرفی شدن می‌رود. جامعه‌ای که زمانی در حوزه هنر و در جستجوی رسیدن به آرمان شهر می‌خواست گام بردارد به‌ناگاه رنگ باخت!گفته می‌شود نسل آرمانگرای دیروز که در راه خواسته هایش پافشرد، پس از یکی دو دهه تحث تاثیر […]