صدور مجوز

۰۳دی
هزار تک‌آهنگ پاییز امسال مجوز گرفتند

هزار تک‌آهنگ پاییز امسال مجوز گرفتند

دفتر موسیقی با انتشار آماری از صدور مجوز برای بیش از یک‌هزار تک‌آهنگ و ۳۰۰ اجرای موسیقی در پاییز امسال خبر داد.