صدور اینترنتی مجوز

07بهمن
مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری به صورت اینترنتی صادر می شود
در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری

مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری به صورت اینترنتی صادر می شود

مجوز تأسیس و تمدید آموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته‌های موسیقی، تجسمی، نمایشی، خوشنویسی و هنرهای سنتی در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری انجام می‌شود.