شَعشعه

07اسفند
به کارگردانی و تدوین «علی ابراهیمی»

به کارگردانی و تدوین «علی ابراهیمی»

ویدئو آرت «شَعشعه» با موسیقی و اجرای «کریم ابراهیمی» و به کارگردانی و تدوین «علی ابراهیمی» منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت.