شورای صدور پروانه ساخت

25خرداد

مجوز «نیسان آبی» منوچهر هادی صادر شد

مجوز «نیسان آبی» منوچهر هادی صادر شد

25آذر
13آبان

«اوین» مجوز گرفت

«اوین» مجوز گرفت

01مرداد
مهران احمدی، حسین شهابی و مهشید افشارزاده پروانه ساخت گرفتند

مهران احمدی، حسین شهابی و مهشید افشارزاده پروانه ساخت گرفتند

مهران احمدی، حسین شهابی و مهشید افشارزاده پروانه ساخت گرفتند

27تیر

مهران مدیری «شب نشینی» به راه انداخت

مهران مدیری «شب نشینی» به راه انداخت

21خرداد

نیکی‌کریمی «آتابای» را کارگردانی می‌کند و مجید مجیدی «خورشید» را

نیکی‌کریمی «آتابای» را کارگردانی می‌کند و مجید مجیدی «خورشید» را