شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

22دی
شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی شد

شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی شد

اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی شدند.