شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

۲۲دی
شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی شد

شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی شد

اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی شدند.