شهردار سنندج

۰۳اسفند
راه اندازی موزه موسیقی در سنندج

راه اندازی موزه موسیقی در سنندج

 شهردار سنندج از راه اندازی موزه موسیقی در یکی از بناهای تاریخی این شهر خبر داد.