شعیفی کدکنی

07اسفند
روایتی شش قسمتی از زندگی شفیعی کدکنی در کتابِ شب

روایتی شش قسمتی از زندگی شفیعی کدکنی در کتابِ شب

ماجراهای زندگی و خاطرات شفیعی کدکنی در شش قسمت توسط بهروز رضوی روایت می‌شود.