سیمون آیوازیان

۰۲خرداد
سیمون آیوازیان نشان درجه یک هنری گرفت
بررسی ۱۱ پرونده آموزشی

سیمون آیوازیان نشان درجه یک هنری گرفت

نخستین جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی در سال جدید با حضور اعضای شورا یکشنبه دوم خرداد برگزار شد.