سید علی طباطبایی

۰۸شهریور
چقدر زود و چقدر تلخ…

چقدر زود و چقدر تلخ…

واکنش خواننده ها به مرگ بهت آور بازیگر جوان ایران