سوئيت سمفوني خليج فارس

۲۰مرداد
به رهبری شهرداد روحانی

به رهبری شهرداد روحانی

اجرای سوئیت سمفونی خلیج فارس به رهبری شهرداد روحانی به شهریورماه موکول شد.