سنندج شهر خلاق موسیقی

08فروردین
اجرای طرح کاشی شکسته با موضوع «سنندج شهر خلاق موسیقی»

اجرای طرح کاشی شکسته با موضوع «سنندج شهر خلاق موسیقی»

آسوز شعبانی رئیس سازمان سیما اظهار کرد: دیوارهای بلوار پاسداران با کاشی شکسته آراسته می شود.