سند ملی موسیقی

28تیر
سند ملی موسیقی به جریان افتاد

سند ملی موسیقی به جریان افتاد

ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد.