سفر عسرت

15تیر

کمی گستاخ باید بود

آهنگساز «سفر عسرت» معتقد است: اثری که دست خود را بی‌درنگ در آستانه فهم عوام رو می‌کند و چیزی برای پنهان‌کردن و کشف و بازفهم و بازتعبیر مکرر و بی‌انتها ندارد، هستی خویش را همین‌جا و همین‌لحظه قربانی نگاه بی‌مقدار عوام می‌کند و راهی برای محو در جاودانگی بی‌مرگ، پیش‌رو باقی نمی‌گذارد.