سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی

16اردیبهشت
داریوش پیرنیاکان: دولت به مدرسان بیکار شده در شیوع کرونا حقوق پرداخت کند
تدریس آنلاین مطلوب نیست

داریوش پیرنیاکان: دولت به مدرسان بیکار شده در شیوع کرونا حقوق پرداخت کند

داریوش پیرنیاکان؛ سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی گفت: وظیفه دولت رسیدگی به وضع آموزشگاه ها و مدرسان موسیقی و پرداخت حقوق برای بیکاری چند ماهه ناشی از کروناست.