سبحان مهدي پور

03تیر
در شهر بابل

در شهر بابل

سبحان مهدی پور، ٣١ خردادماه کارگاه آواز خود را در شهر بابل برگزار کرد. ابتدا هنرجویان هر کدام به انتخاب خود آوازی را اجرانموده و سبحان مهدی پور توضیحاتی را با توجه به کیفیت صدا و زمان آموزش هر کدام ارائه نمود، همچنین در این نشست مهدی پور در مورد نفس گیری و تولید صدا […]