سانحه تصادف

۱۴آبان

به دلیل سانحه تصادف

هنرمند ایرانی در مسیر بازگشت از راهپیمایی اربعین درگذشت