سانحه تصادف

14آبان

به دلیل سانحه تصادف

هنرمند ایرانی در مسیر بازگشت از راهپیمایی اربعین درگذشت