سازمان زیبا سازی شهر تهران

11شهریور
کف سازی خیابان شهریار در حال انجام است/ اولویت در حفظ درختان کهنسال پهنه رودکی

کف سازی خیابان شهریار در حال انجام است/ اولویت در حفظ درختان کهنسال پهنه رودکی

کف سازی خیابان شهریار در حال انجام است/ اولویت در حفظ درختان کهنسال پهنه رودکی