سازمان زیباسازی شهر تهران

۱۱اردیبهشت

تصویری از خلیج فارس کهن بر دیوارهای تهران

تصویری از خلیج فارس کهن بر دیوارهای تهران