روز جهانی معلولان

۱۲آذر

نوابغی که با وجود معلولیت ستاره‌ شدند

نوابغی که با وجود معلولیت ستاره‌ شدند