روح الله رجایی

۰۱مرداد
روح‌الله رجایی ابدی شد

روح‌الله رجایی ابدی شد

روح‌الله رجایی ابدی شد

۳۰تیر

پیام کرونایی روح ‌الله رجایی که داغ بر دل دوستانش گذاشت و رفت…

پیام کرونایی روح ‌الله رجایی که داغ بر دل دوستانش گذاشت و رفت…

۳۰تیر
روح الله رجایی درگذشت

روح الله رجایی درگذشت

روح الله رجایی درگذشت