رضا شفیعی جم

02دی

پاره شدن پیراهن رضا شفیعی‌جم وسط برنامه!

پاره شدن پیراهن رضا شفیعی‌جم وسط برنامه!

01فروردین

بدآموزی ظاهر رضا شفیعی‌جم در یک برنامه تلویزیونی!

بدآموزی ظاهر رضا شفیعی‌جم در یک برنامه تلویزیونی!