رستاك

۳۱مرداد

ارتباط احساسی بین اعضا در رستاک بیشتر از بحث‌های تکنیکی اهمیت دارد

برای ما در این گروه بیشتر از بحث توانایی های فنی یا تکنیکی بحث ارتباط احساسی بین اعضا خیلی جدی و مهم است، بخاطر همین ما نمی توانیم این صمیمیت را فدای قضایای فنی کنیم