ردیف میرزا عبدالله، هنر و زیبایی

04شهریور
در فرهنگستان هنر صورت می گیرد:

در فرهنگستان هنر صورت می گیرد:

کارگاه آموزشی شناخت موسیقی دستگاه‌های ایرانی با عنوان «ردیف میرزا عبدالله، هنر و زیبایی» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.