رئیس انجمن موسیقی کرمان

۰۵آبان
تشریح جزییات برگزاری سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی
از سوی رئیس انجمن موسیقی کرمان

تشریح جزییات برگزاری سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی

رییس انجمن موسیقی استان کرمان در خصوص زمان و نحوۀ برگزاری، مکان اجراها و دیگر جزییات جشنواره توضیحاتی ارائه داد.