رئیس انجمن موسیقی خوزستان

۱۷مهر
یکسان سازی سرفصل های دروس آموزش موسیقی در خوزستان

یکسان سازی سرفصل های دروس آموزش موسیقی در خوزستان

رئیس انجمن موسیقی خوزستان از یکسان سازی سرفصل های آموزشی موسیقی توسط این انجمن در استان خبر داد.