دکتر پیروز اجمند

۱۱آبان
این شیوه های رایج رپ در کشور، هیچ گاه ایده آل من در قالب سبک «گفتاواز» نبود

این شیوه های رایج رپ در کشور، هیچ گاه ایده آل من در قالب سبک «گفتاواز» نبود

روایت متفاوت از جزئیات دیدار خواننده سرشناس رپ با مدی سابق دفتر موسیقی