دفتر موسیقی و سرود صداوسیما

۱۶اردیبهشت
مدیر دفتر موسیقی و سرود صداوسیما تغییر کرد

مدیر دفتر موسیقی و سرود صداوسیما تغییر کرد

رئیس سازمان صداوسیما در حکمی محمدمهدی نراقیان را به سمت مدیر دفتر موسیقی و سرود سازمان صداوسیما منصوب کرد.